Cung cấp buôn bán PLC Rockwell Allen Bradley các dòng:2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-OW4I, 2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-TC2, 2080-RTD2, 2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2, 2080-TRIMPOT6, 2080-SERIALISOL, 2080-DNET20, 2080-MOT-HSC tại H* Nội

T*i liệu tham khảo s* dụng cho các dòng 2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-OW4I, 2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-TC2, 2080-RTD2, 2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2, 2080-TRIMPOT6, 2080-SERIALISOL, 2080-DNET20, 2080-MOT-HSC :


Thông tin người dùng quan yếu Đọc t*i liệu n*y v* các t*i liệu được kê trong phần t*i nguyên bổ sung về c*i đặt, cấu hình v* v*n h*nh của thiết bị n*y đầu tiên bạn c*i đặt, định cấu hình, v*n h*nh hoặc bảo trì sản phẩm n*y. Người dùng được yêu cầu l*m quen với các chỉ dẫn c*i đặt v* đi dây ngo*i các đề nghị của tuốt tuột các lu*t lệ, lu*t v* tiêu chuẩn hiện h*nh. Các hoạt động bao gồm c*i đặt, điều chỉnh, đưa v*o dùng, s* dụng, lắp ráp, tháo gỡ v* bảo trì được yêu cầu phải được thực hiện bởi viên chức được đ*o tạo hợp theo lu*t lệ thực hiện hiện h*nh.

Nếu thiết bị n*y được s* dụng theo cách không được chỉ định bởi nh* sinh sản, việc bảo vệ được cung cấp bởi thiết bị có thể bị suy giảm. Trong mọi trường hợp, Rockwell Automation, Inc. sẽ chịu nghĩa vụ hoặc chịu nghĩa vụ về gián tiếp hoặc h*u quả thiệt hại do việc s* dụng hoặc ứng dụng của thiết bị n*y. Các tỉ dụ v* lược đồ trong chỉ dẫn n*y chỉ được đưa v*o cho mục đ*ch minh họa. Do có nhiều biến số v* yêu cầu hệ trọng đến bất kỳ c*i đặt cụ thể n*o, Rockwell Automation, Inc. không thể chịu bổn ph*n hoặc nghĩa vụ đối với việc dùng thực tiễn dựa trên các tỉ dụ v* lược đồ.

nghĩa vụ bằng sáng chế được Rockwell Automation, Inc. đảm đương đối với việc s* dụng Thông tin , mạch, thiết bị hoặc phần mềm được biểu lộ trong sách hướng dẫn n*y. Giới thiệu nội dung của hướng dẫn n*y, thảy hoặc một phần, m* không có sự cho phép bằng văn bản của Rockwell Automation, Inc., đều bị cấm. phê duyệt hướng dẫn n*y, khi cần thiết, chúng tôi s* dụng các chú giải để l*m cho bạn nh*n thức được các cân nhắc về th*ch hợp

Ai nên s* dụng Sổ tay n*y S* dụng sách hướng dẫn n*y nếu bạn chịu trách nhiệm thiết kế, c*i đặt, l*p trình hoặc x* lý sự cố hệ thống điều khiển s* dụng bộ điều khiển Micro800. Bạn nên hiểu biết cơ bản về mạch điện v* l*m quen với logic chuyển tiếp. Nếu bạn không, có được đ*o tạo th*ch hợp trước nhất s* dụng s.phẩm n*y.

Hướng dẫn n*y l* hướng dẫn tham khảo cho bộ điều khiển Micro800, mô-đun trình cắm v* phụ kiện. Nó mô tả các quy trình bạn s* dụng để c*i đặt, nối dây v* khắc phục sự cố bộ điều khiển của bạn. Hướng dẫn n*y: • giải th*ch cách c*i đặt v* kết nối các trình cắm của bạn • cung cấp cho bạn tổng quan về các mô-đun v* phụ kiện bổ trợ Micro800. Đăng ký với các t*i nguyên bổ sung để biết thêm thông tin về yếu tố khác của hệ thống Micro800