Thiết kế website TpHCM Fame Media [LH:0938 909 901] bao gồm nhiều kỹ năng v* lĩnh vực khác nhau trong việc sản xuất v* bảo trì các trang web . Các lĩnh vực khác nhau của thiết kế web bao gồm thiết kế đồ họa web; thiết kế giao diện người dùng (UI design); tác giả, bao gồm mã tiêu chuẩn hóa v* phần mềm độc quyền ; thiết kế trải nghiệm người dùng (thiết kế UX); v* tối ưu hóa công cụ tìm kiếm .

Thường thì nhiều cá nhân sẽ l*m việc theo nhóm bao gồm các kh*a cạnh khác nhau của quá trình thiết kế, mặc dù một số nh* thiết kế sẽ bao quát tất cả. Thu*t ngữ "Thiết kế website TpHCM" thường được s* dụng để mô tả quá trình thiết kế liên quan đến thiết kế giao diện người dùng (ph*a khách h*ng) của một trang web bao gồm cả việc viết đánh dấu.

Thiết kế website TpHCM chồng chéo một phần kỹ thu*t web trong phạm vi rộng hơn của phát triển web . Các nh* thiết kế web được mong đợi phải có nh*n thức về khả năng s* dụng v* nếu vai trò của họ liên quan đến việc tạo ra đánh dấu thì họ cũng phải c*p nh*t các nguyên tắc về khả năng truy c*p web .
1988–2001

Mặc dù Thiết kế website TpHCM có một lịch s* khá gần đây. Nó có thể được liên kết với các lĩnh vực khác như thiết kế đồ họa, trải nghiệm người dùng v* nghệ thu*t đa phương tiện, nhưng được nhìn nh*n một cách khéo léo hơn từ quan điểm công nghệ. Nó đã trở th*nh một phần lớn trong cuộc sống h*ng ng*y của mọi người. Th*t khó để tưởng tượng Internet m* không có đồ họa động, các kiểu chữ, hình nền, video v* âm nhạc khác nhau.


Sự khởi đầu của web v* Thiết kế website TpHCM

Năm 1989, khi đang l*m việc tại CERN, Tim Berners-Lee đã đề xuất th*nh l*p một dự án siêu văn bản to*n cầu, sau n*y được gọi l* World Wide Web . Từ năm 1991 đến 1993, World Wide Web ra đời. Các trang chỉ có văn bản có thể được xem bằng trình duyệt ở chế độ dòng đơn giản.

Năm 1993, Marc Andreessen v* Eric Bina , đã tạo ra trình duyệt Mosaic . V*o thời điểm đó, có nhiều trình duyệt, tuy nhiên phần lớn trong số chúng l* dựa trên Unix v* văn bản tự nhiên nặng. Không có cách tiếp c*n t*ch hợp n*o đối với các yếu tố thiết kế đồ họa như hình ảnh hoặc âm thanh.

Trình duyệt Mosaic đã phá vỡ khuôn mẫu n*y. Các W3Cđược tạo ra v*o tháng 10 năm 1994 để "đưa World Wide Web phát huy hết tiềm năng của nó bằng cách phát triển các giao thức chung thúc đẩy sự phát triển của nó v* đảm bảo khả năng tương tác của nó."

Điều n*y không khuyến kh*ch bất kỳ công ty n*o độc quyền s* dụng một trình duyệt v* ngôn ngữ l*p trình độc quyền, điều n*y có thể l*m thay đổi to*n bộ tác dụng của World Wide Web. W3C tiếp tục thiết l*p các tiêu chuẩn, ng*y nay có thể thấy được với JavaScript v* các ngôn ngữ khác.

Năm 1994, Andreessen th*nh l*p Mosaic Communications Corp. m* sau n*y được gọi l* Netscape Communications, trình duyệt Netscape 0.9. Netscape đã tạo các thẻ HTML của riêng mình m* không cần quan tâm đến quy trình tiêu chuẩn truyền thống. V* dụ, Netscape 1.1 bao gồm các thẻ để thay đổi m*u nền v* định dạng văn bản với các bảng trên trang web.

Trong suốt từ năm 1996 đến năm 1999, cuộc chiến trình duyệt bắt đầu, khi Microsoft v* Netscape chiến đấu cho sự thống trị cuối cùng của trình duyệt. Trong thời gian n*y, có nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực n*y, đáng chú ý l* Trang t*nh kiểu xếp tầng , JavaScript v* HTML động . Nhìn chung, cuộc thi trình duyệt đã dẫn đến nhiều sáng tạo t*ch cực v* giúp thiết kế web phát triển với tốc độ nhanh chóng. [5]
Sự phát triển của thiết kế web

Năm 1996, Microsoft phát h*nh trình duyệt cạnh tranh đầu tiên, ho*n chỉnh với các t*nh năng v* thẻ HTML của riêng mình. Đây cũng l* trình duyệt đầu tiên hỗ trợ trang định kiểu, v*o thời điểm đó, được coi l* một kỹ thu*t tạo tác giả *t người biết đến v* ng*y nay l* một kh*a cạnh quan trọng của thiết kế web.

Các đánh dấu HTML cho bảng ban đầu được dự định để hiển thị dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên, các nh* thiết kế nhanh chóng nh*n ra tiềm năng của việc s* dụng các bảng HTML để tạo các bố cục phức tạp, nhiều cột m* nếu không thì không thể. Tại thời điểm n*y, vì thiết kế v* t*nh thẩm mỹ tốt dường như được ưu tiên hơn cấu trúc đánh dấu tốt v* *t chú ý đến ngữ nghĩa v* khả năng truy c*p web.

Các trang web HTML bị giới hạn trong các tùy chọn thiết kế của chúng, th*m ch* còn nhiều hơn thế với các phiên bản HTML trước đó. Để tạo ra các thiết kế phức tạp, nhiều nh* thiết kế web đã phải s* dụng các cấu trúc bảng phức tạp hoặc th*m ch* s* dụng các hình ảnh .GIF có dấu đệm trống để ngăn các ô trống trong bảng không bị thu gọn.

CSS được giới thiệu v*o tháng 12 năm 1996 bởi W3C để hỗ trợ trình b*y v* bố cục. Điều n*y cho phép mã HTML có ngữ nghĩa hơn l* cả ngữ nghĩa v* trình b*y, v* cải thiện khả năng truy c*p web, hãy xem thiết kế web không bảng .

Năm 1996, Flash (ban đầu được gọi l* FutureSplash) được phát triển. V*o thời điểm đó, công cụ phát triển nội dung Flash tương đối đơn giản so với bây giờ, s* dụng các công cụ vẽ v* bố cục cơ bản, tiền thân hạn chế của ActionScript v* dòng thời gian, nhưng nó cho phép các nh* thiết kế web vượt ra khỏi quan điểm của HTML, GIF động v* JavaScript . Tuy nhiên, vì Flash yêu cầu một plug-in , nhiều nh* phát triển web đã tránh s* dụng nó vì sợ hạn chế thị phần của họ do thiếu khả năng tương th*ch.

Thay v*o đó, các nh* thiết kế ho*n nguyên về hình ảnh động gif (nếu họ không s* dụng đồ họa chuyển động ho*n to*n) v* JavaScript cho các tiện *ch. Nhưng những lợi *ch của Flash đã khiến nó đủ phổ biến trong các thị trường mục tiêu cụ thể để cuối cùng hoạt động theo cách của nó với đại đa số các trình duyệt v* đủ mạnh để được s* dụng để phát triển to*n bộ các trang web. [6]
Kết thúc cuộc chiến trình duyệt đầu tiên
Thông tin khác: Cuộc chiến trình duyệt § Cuộc chiến trình duyệt lần thứ nhất (1995–2001)

Năm 1998, Netscape phát h*nh mã Netscape Communicator theo giấy phép mã nguồn mở , cho phép h*ng nghìn nh* phát triển tham gia cải tiến phần mềm. Tuy nhiên, các nh* phát triển n*y đã quyết định bắt đầu một tiêu chuẩn cho web từ đầu, tiêu chuẩn n*y đã định hướng cho sự phát triển của trình duyệt mã nguồn mở v* sớm mở rộng sang một nền tảng ứng dụng ho*n chỉnh. [5] Các Dự án chuẩn Web được th*nh l*p v* phát huy tuân thủ trình duyệt với HTML v* CSS tiêu chuẩn.

Các chương trình như Acid1 , Acid2 v* Acid3được tạo ra để kiểm tra trình duyệt xem có tuân thủ các tiêu chuẩn web hay không. Năm 2000, Internet Explorer được phát h*nh cho Mac, đây l* trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ HTML 4.01 v* CSS 1. Đây cũng l* trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ định dạng ảnh PNG . [5] Đến năm 2001, sau một chiến dịch phổ biến Internet Explorer của Microsoft, Internet Explorer đã đạt 96% tỷ lệ s* dụng trình duyệt web , điều n*y báo hiệu sự kết thúc của cuộc chiến trình duyệt đầu tiên khi Internet Explorer không có đối thủ cạnh tranh thực sự.
2001–2012

Kể từ đầu thế kỷ 21, web ng*y c*ng trở nên t*ch hợp hơn v*o cuộc sống của mọi người. Vì điều n*y đã xảy ra, công nghệ của web cũng đã phát triển. Cũng đã có những thay đổi đáng kể trong cách mọi người s* dụng v* truy c*p web, v* điều n*y đã thay đổi cách thiết kế các trang web.

Kể từ khi kết thúc cuộc chiến trình duyệt [ khi n*o? ] trình duyệt mới đã được phát h*nh. Nhiều trong số n*y l* mã nguồn mở có nghĩa l* chúng có xu hướng phát triển nhanh hơn v* hỗ trợ nhiều hơn cho các tiêu chuẩn mới. Các tùy chọn mới được nhiều [ lời nói của lo*i chồn ] coi l* tốt hơn so với Internet Explorer của Microsoft .

Các W3C đã phát h*nh tiêu chuẩn mới cho HTML ( HTML5 ) v* CSS ( CSS3 ), cũng như mới JavaScript API , mỗi khi một tiêu chuẩn mới nhưng cá nhân. [ khi n*o? ] Mặc dù thu*t ngữ HTML5 chỉ được s* dụng để chỉ phiên bản mới của HTML v* một số API JavaScript, nhưng việc s* dụng nó để chỉ to*n bộ bộ tiêu chuẩn mới (HTML5, CSS3 v* JavaScript) đã trở nên phổ biến.
Công cụ v* công nghệ

Các nh* thiết kế web s* dụng nhiều công cụ khác nhau tùy thuộc v*o phần n*o của quá trình sản xuất m* họ tham gia. Các công cụ n*y được c*p nh*t theo thời gian bởi các tiêu chuẩn v* phần mềm mới hơn nhưng các nguyên tắc đằng sau chúng vẫn giữ nguyên. Các nh* thiết kế web s* dụng cả trình chỉnh s*a đồ họa vector v* raster để tạo hình ảnh định dạng web hoặc các nguyên mẫu thiết kế.

Các công nghệ được s* dụng để tạo trang web bao gồm các tiêu chuẩn W3C như HTML v* CSS, có thể được mã hóa bằng tay hoặc được tạo bởi phần mềm chỉnh s*a WYSIWYG .

Các công cụ khác m* nh* thiết kế web có thể s* dụng bao gồm trình xác thực đánh dấu [8] v* các công cụ kiểm tra khác về khả năng s* dụng v* khả năng truy c*p để đảm bảo trang web của họ đáp ứng các nguyên tắc về khả năng truy c*p web